Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Táto licenčná zmluva je uzatváraná medzi spoločnosťou MetaApp s. r. o., IČO: 47953268, so sídlom v Bratislave, Račianska 16, Bratislava 831 04, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 101191/B (ďalej len „spoločnosť MetaApp s. r. o.“), ako producentom počítačového programu MetaApp predstavujúceho autorské dielo v zmysle ustanovení § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „Program“) a Vami – fyzickou či právnickou osobou, ako legálnym vlastníkom počítača, na ktorom je rozmnoženina Programu nainštalovaná, prípadne osobou, ktorá je oprávnená počítač, ktorý nie je v jej vlastníctve, používať a inštalovať naň programy (ďalej len „Zmluvný subjekt“). Program zahŕňa rovnako všetky jeho aktualizácie, inovácie, prídavné súčasti, moduly, či iné doplnky, ktoré spoločnosť MetaApp s. r. o. môže Zmluvnému subjektu a jeho používateľom poskytnúť či inak sprístupniť, a to za predpokladu, že tieto položky nie sú predmetom samostatnej licenčnej zmluvy. Kladným potvrdením licenčnej zmluvy, či inštaláciou Programu súhlasíte so všetkými jej podmienkami a ste touto zmluvou viazaný. Vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmluvou vyššie uvedeným alebo iným spôsobom je považované za uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi Zmluvným subjektom a spoločnosťou MetaApp s. r. o.

Pokiaľ s dolu uvedenými podmienkami nesúhlasíte, alebo pokiaľ nechcete so spoločnosťou MetaApp s. r. o. uzatvoriť licenčnú zmluvu na používanie Programu, zvoľte voľbu „Nesúhlasím“ a kontaktujte spoločnosť MetaApp s. r. o.. Program nesmiete bez udelenia súhlasu s touto licenčnou zmluvou nainštalovať, ani inak používať.

II. VYMEDZENIE POJMOV

– Program – počítačový program MetaApp, ktorý je predmetom tejto licenčnej zmluvy, pričom týmto pojmom sa vždy zásadne myslí rozmnoženina Programu, vymedzeného v čl. I tejto zmluvy.

– Subjekt – právnická alebo fyzická osoba definovaná v licenčnom kľúči ako osoba, ktorej (viacerí) používatelia môžu používať Program spôsobom určeným licenčným kľúčom a touto licenčnou zmluvou. V prípade, že subjektom je fyzická osoba, môže byť subjekt zároveň používateľom. Subjektom môže byť aj Zmluvný subjekt.

– Používateľ – fyzická osoba (napr. subjekt, ak je subjekt fyzická osoba, zamestnanec subjektu, zamestnanec partnera subjektu, a pod.), ktorá Program používa.

– Používaním Programu je myslené inštalovanie, otváranie, zobrazovanie, spúšťanie a iné používanie Programu na prácu takým spôsobom, na aký je Program určený, čo vyplýva najmä z charakteru Programu (v závislosti od aktivovaných modulov) a z jeho dokumentácie.

– Licenčný kľúč – ucelená sada údajov definujúcich kto, v akom čase a v akom rozsahu môže Program používať, aké moduly Programu môže používať, prípadne definujúcich iné podmienky použitia Programu. Program na základe platného licenčného kľúča zavedeného do Programu technicky sprístupňuje alebo obmedzuje svoju funkcionalitu. Licenčný kľúč môže byť zašifrovaný (zakryptovaný), alebo iným spôsobom chránený pred jeho neoprávnenou modifikáciou. Licenčný kľúč môže podliehať aktivácii, čím sa licenčný kľúč stane platný.

– Zavedením licenčného kľúča do Programu je myslené vykonanie takého technického úkonu, ktorého výsledkom je spojenie alebo spárovanie Programu s licenčným kľúčom. Na vykonanie takéhoto úkonu môžu (ale aj nemusia) byť použité technické prostriedky ponúkané samotným Programom. Zavedenie licenčného kľúča do Programu môže byť vykonané buď spoločnosťou MetaApp s. r. o., alebo Zmluvným subjektom, resp. niektorým z jeho používateľov.

– Počítačom sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, príručný PC, PDA, zariadenie typu „inteligentný telefón“, zariadenie typu pager, alebo iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k Programu.

– Distribútor licenčných kľúčov – podnikateľský subjekt oprávnený na predaj a/alebo distribúciu licenčných kľúčov k Programu pod svojim obchodným menom.

– Pod pojmami „Distribútor Programu“ alebo „Predajca“ je myslený distribútor licenčných kľúčov.

– Počtom používateľov je myslený celkový fyzický počet používateľov, ktorí môžu fyzicky Program používať, nie počet súčasne pristupujúcich (konkurenčných) používateľov.

III. POPIS PRODUKTU

Program sa skladá zo serverovej a klientskej časti. Serverová časť môže byť nainštalovaná na serveri spoločnosti MetaApp s. r. o., na serveri zmluvného partnera spoločnosti MetaApp s. r. o., na serveri subjektu, na serveri zmluvného partnera subjektu, alebo na počítači, na ktorom je zároveň nainštalovaná klientská časť Programu, pričom server alebo počítač s nainštalovanou serverovou časťou môže byť (pre klientskú časť) prístupný cez internet, alebo cez lokálnu počítačovú sieť (ak klientská a serverová časť Programu nie sú nainštalované na rovnakom počítači). Súčasťou serverovej časti je databáza ukladajúca používateľské a aplikačné dáta.

Používatelia jedného subjektu sa pripájajú na jednu alebo viacero rôznych databáz umiestnených na jednom alebo viacerých serveroch, pričom na každú z týchto databáz sa môže prihlasovať licenčným kľúčom stanovený maximálny počet používateľov prislúchajúcich danému subjektu. Všetci používatelia jedného subjektu navzájom zdieľajú dáta (v kontexte jednej databázy) prostredníctvom Programu, pričom viditeľnosť dát môže byť pre niektorých používateľov obmedzená nastavenými používateľskými prístupovými právami. Nie je možné zdieľať dáta medzi používateľmi rôznych subjektov, aj keď sú v licenčnom kľúči definované viaceré subjekty naraz (explicitne alebo implicitne). Rovnako nie je možné zdieľať dáta medzi rôznymi databázami, v tomto prípade ani medzi používateľmi toho istého (jedného) subjektu.

Program zahŕňa softvér, dokumentáciu v tzv. „on-line“ alebo elektronickej forme, nosné médiá a môže obsahovať ďalšie materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe.

IV. POSKYTNUTIE LICENCIE PROGRAMU

IV.1. Licencia

V súlade s podmienkami tejto zmluvy spoločnosť MetaApp s. r. o. udeľuje Zmluvnému subjektu prevoditeľnú nevýhradnú bezodplatnú licenciu (s prevoditeľným a nevýhradným právom) na použitie rozmnoženiny Programu počas celej doby platnosti licenčného kľúča, v rozsahu určenom licenčným kľúčom, na ľubovoľnom množstve počítačov bez akéhokoľvek územného obmedzenia, a to iba v prípade, ak bol licenčný kľúč pre Zmluvný subjekt vygenerovaný a následne do rozmnoženiny Programu zavedený, a ak je Zmluvný subjekt explicitne alebo implicitne uvedený (definovaný) v platnom licenčnom kľúči zavedenom do rozmnoženiny Programu, ako jeden zo subjektov, pre ktoré bol licenčný kľúč vygenerovaný.

Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje Zmluvný subjekt k akémukoľvek inému nakladaniu s rozmnoženinou Programu, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

Licencia na použitie rozmnoženiny Programu sa vydáva na Program ako celok, vrátane všetkých jeho inovácií (upgradov) a aktualizácií (updatov). Jeho komponenty nie je možné oddeľovať.

Zmluvný subjekt je oprávnený udeľovať sublicencie tretím osobám v súlade s podmienkami tejto zmluvy, za predpokladu, že takto udeľované sublicencie budú nevýhradné, bezodplatné, a budú viazané rovnakými podmienkami, aké sú uvedené v tejto zmluve.

Poskytnutím licencie podľa tejto licenčnej zmluvy sa rušia všetky predošlé licenčné zmluvy medzi Zmluvným subjektom a spoločnosťou MetaApp s. r. o., týkajúce sa daného Programu, a nahrádzajú sa touto licenčnou zmluvou.

IV.2. Program

Program je voľne šíriteľným softvérom. Zmluvný subjekt je oprávnený šíriť Program bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MetaApp s. r. o. iba ako akokoľvek nezmenený inštalačný súbor Programu. Pokiaľ nie je uvedené inak, Zmluvný subjekt a ani žiaden z jeho používateľov nie je oprávnený najmä:
– Program robiť predmetom záložného či iného vecného práva,
– Program či jeho jednotlivé časti modifikovať, spracovávať či akokoľvek meniť, vykonávať jeho spätnú analýzu, s výnimkou a v rozsahu činnosti, ktorá je výslovne povolená autorským zákonom,
– reutilizovať ani žiadnym spôsobom extrahovať časti databáz Programu, s výnimkou a v rozsahu činnosti, ktorá je výslovne povolená autorským zákonom,
– akokoľvek využiť znalosti a vedomosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Program založený alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití Programu, okrem ich nevyhnutného použitia k dosiahnutiu vzájomného funkčného prepojenia Programu s inými počítačovými programami. Tieto znalosti a vedomosti nesmú byť využité ani k vývoju, zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu iného počítačového programu, ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské právo a obchodné záujmy spoločnosti MetaApp s. r. o. O týchto znalostiach a vedomostiach sú Zmluvný subjekt a jeho používatelia povinní zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám.

IV.3. Licenčný kľúč

Licenčný kľúč nemusí byť súčasťou inštalácie, ani súčasťou inštalovaného Programu v čase inštalácie, t.j. licenčný kľúč nemusí byť zavedený do Programu v čase inštalácie Programu.

Licenčný kľúč je platný počas doby v ňom uvedenej – t.j. na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú s dátumom platnosti vymedzeným v licenčnom kľúči.

Licenčný kľúč môže podliehať aktivácii. Licenčný kľúč sa v prípade, že podlieha aktivácii, stáva platným až v momente jeho aktivácie.

Licenčný kľúč musí byť do Programu zavedený, aby bolo možné Program používať. Výnimkou tohto ustanovenia je situácia, keď je na zavedenie licenčného kľúča do Programu potrebné použiť nástroje Programu. Rovnaká výnimka platí pre aktiváciu licenčného kľúča prostredníctvom Programu, ak je aktivácia vyžadovaná. V uvedených prípadoch Program sprístupní iba tie funkcionality, ktoré sú potrebné na zavedenie a/alebo aktiváciu licenčného kľúča, a to iba v nevyhnutnom rozsahu.

Zavedenie licenčného kľúča do Programu môže byť vykonané buď spoločnosťou MetaApp s. r. o. (v tomto prípade napr. aj pred inštaláciou Programu, t.j. licenčný kľúč môže byť už zavedený v inštalovanom Programe), alebo Zmluvným subjektom, resp. niektorým z jeho používateľov (v tomto prípade výlučne iba po inštalácii Programu).

Licenčný kľúč môže limitovať používanie Programu z hľadiska počtu používateľov, z hľadiska množstva evidovaných (uložených) dát, z vecného hľadiska (napr. limitovanie použitia jednotlivých modulov), alebo z iného objektívne merateľného hľadiska.

Licenčný kľúč je udeľovaný subjektu alebo subjektom uvedeným v licenčnom kľúči.

Počet používateľov, ktorí môžu Program používať v zmysle tejto licenčnej zmluvy, je vymedzený licenčným kľúčom, pričom tento počet je platný pre každý subjekt definovaný v licenčnom kľúči.

Na obdržanie licenčného kľúča nevzniká Zmluvnému subjektu právny nárok, t.j. licenčný kľúč je vygenerovaný, dodaný a prípadne aj zavedený a aktivovaný po predošlej dohode Zmluvného subjektu so spoločnosťou MetaApp s. r. o., alebo s distribútorom licenčných kľúčov, a to bezodplatne, alebo za vopred dohodnutú jednorazovú alebo pravidelnú odplatu.

Na jednorazovú, pravidelnú alebo nepravidelnú obnovu alebo rozšírenie licenčného kľúča nevzniká právny nárok, pokiaľ to nie je uvedené v inej písomnej zmluve medzi Zmluvným subjektom a spoločnosťou MetaApp s. r. o., alebo distribútorom licenčných kľúčov.

Zmluvný subjekt a ani žiaden používateľ nie je oprávnený poskytovať licenčný kľúč tretím osobám, najmä pokiaľ tieto osoby nie sú licenčným kľúčom definované ako osoby (subjekty), ktorým je licenčný kľúč určený.

Distribútor licenčných kľúčov je oprávnený poskytovať licenčný kľúč tretím osobám iba v prípade, že tieto osoby sú licenčným kľúčom definované ako osoby (subjekty), ktorým je licenčný kľúč určený. Pokiaľ Zmluvný subjekt obdržal licenčný kľúč v rozpore s týmto ustanovením, celá licenčná zmluva sa považuje za neplatnú, pričom neplatnou sa stáva okamihom obdržania takéhoto licenčného kľúča. Zmluvný subjekt v takom prípade nie je oprávnený Program používať. Zmluvný subjekt je povinný preverovať všetky skutočnosti ohľadom licenčného kľúča v súvislosti s týmto ustanovením.

Zmluvný subjekt a ani žiaden používateľ nie je oprávnený upravovať, generovať, alebo iným spôsobom vytvárať licenčný kľúč.

Uplynutím platnosti licenčného kľúča zaniká Zmluvnému subjektu a jeho používateľom nárok pristupovať k dátam, ktoré zadal do Programu, bez ohľadu na to, kto je majiteľom týchto dát, ako aj k dátam, ktoré do Programu nezadal (t.j. ktoré boli napr. vygenerované Programom, alebo vytvorené iným spôsobom). Zmluvný subjekt je povinný exportovať a následne uložiť do svojho počítača uvedené dáta bezprostredne pred uplynutím platnosti licenčného kľúča pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou Programu.

Za predpokladu, že serverová časť Programu bola nainštalovaná a/alebo prevádzkovaná na serveri spoločnosti MetaApp s. r. o. alebo na serveri zmluvného partnera spoločnosti MetaApp s. r. o., je Spoločnosť MetaApp s. r. o. povinná uchovávať dáta viazané k Zmluvnému subjektu minimálne 60 dní po uplynutí platnosti licenčného kľúča, a v prípade obnovenia platnosti licenčného kľúča v uvedenej lehote 60 dní, alebo v prípade dodania nového platného licenčného kľúča v uvedenej lehote 60 dní je povinná obnoviť uvedené dáta v ich pôvodnej podobe a rozsahu. Po tejto dobe je spoločnosť MetaApp s. r. o. oprávnená vymazať alebo iným spôsobom znehodnotiť uvedené dáta.

V. POUŽÍVATELIA SUBJEKTU

Zmluvný subjekt je povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tejto licenčnej zmluvy zo strany jeho používateľov, t.j. zabezpečiť, aby boli používatelia Programu prislúchajúci k Zmluvnému subjektu viazaní povinnosťami a záväzkami používateľov vyplývajúcimi z tejto zmluvy. Zmluvný subjekt ručí za konanie jeho používateľov, ktoré má akýkoľvek súvis s konaním v zmysle tejto zmluvy, alebo ktoré je akokoľvek spomenuté v tejto zmluve. Porušenie niektorého z ustanovení tejto zmluvy zo strany používateľov Zmluvného subjektu bude chápané tak, ako keby dané ustanovenie porušil Zmluvný subjekt.

VI. COPYRIGHT

Všetky osobnostné aj majetkové práva k Programu aj všetkým jeho častiam prislúchajú spoločnosti MetaApp s. r. o. a/alebo jej dodávateľom. Program je chránený autorským zákonom platným na území Slovenskej republiky a v ďalších štátoch podľa platných medzinárodných dohôd upravujúcich práva duševného vlastníctva.

VII. AKTUALIZÁCIE A INOVÁCIE

Zmluvný subjekt, ktorý používa Program v súlade s touto zmluvou, a ktorého používatelia používajú Program v súlade s touto zmluvou, má nárok na získanie priebežných bezplatných aktualizácií Programu (tzv. update) a na získanie priebežných bezplatných inovácií Programu (tzv. upgrade), a to za predpokladu, že spoločnosť MetaApp s. r. o. príslušnú aktualizáciu alebo inováciu Programu úplne dokončila a zverejnila na svojich webových stránkach, alebo ju inak jednoznačne definovala ako verejne dostupnú. Zmluvný subjekt berie týmto na vedomie, že inštalácie aktualizácií a inovácií Programu, vydávaných spoločnosťou MetaApp s. r. o., sú nevyhnutné pre optimálnu činnosť Programu. Zmluvný subjekt teda berie na vedomie, že spoločnosť MetaApp s. r. o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nefunkčnosť Programu v prípade, kedy Zmluvný subjekt riadne neinštaluje dostupné aktualizácie a/alebo inovácie Programu.

VIII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

VIII.1. Záručné podmienky

Spoločnosť MetaApp s. r. o. poskytuje záruku za to, že v čase dodania Programu a po nasledujúcu dobu 30 dní je nosič (ak bol Program jeho prostredníctvom dodaný) bez faktických chýb a bude v podstatných rysoch funkčný v súlade s príslušnou špecifikáciou.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. poskytuje záručnú dobu na Program v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uzatvorenia licenčnej zmluvy, a na úpravy Programu na zákazku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu ich fakturácie, pričom prípadným vykonaním opravy v priebehu tejto záručnej doby sa dĺžka záruky predlžuje o dobu, počas ktorej spoločnosť MetaApp s. r. o. vykonávala opravu, t.j. pri takto opravených úpravách Programu na zákazku nevzniká nárok na novú záručnú dobu.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. zodpovedá za to, že Program zodpovedá vo svojich podstatných aspektoch funkčným vlastnostiam špecifikovaným v používateľskej dokumentácii dodanej spolu s Programom vo vytlačenej alebo elektronickej forme, alebo špecifikovaným v používateľskej dokumentácii zverejnenej na internetových stránkach spoločnosti MetaApp s. r. o., ak nebola používateľská dokumentácia dodaná spolu s Programom. Zmluvný subjekt a jeho používatelia sú zodpovední za to, aby sa s používateľskou dokumentáciou zoznámili a na prípadné nejasnosti sa spýtali. Absencia alebo rozdielnosť vlastností či funkcií oproti používateľskej dokumentácii sa nepovažuje za chybu a Zmluvnému subjektu nevznikajú z tohto dôvodu žiadne nároky zo zodpovednosti za chyby.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. garantuje plnú funkcionalitu Programu iba za predpokladu, že budú Zmluvným subjektom splnené minimálne systémové požiadavky. Minimálne systémové požiadavky aktuálnej verzie Programu uvádza Spoločnosť MetaApp s. r. o. na svojich internetových stránkach.

V zmysle čl. VII tejto zmluvy spoločnosť MetaApp s. r. o. zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Programu. Spoločnosť MetaApp s. r. o. nezodpovedá za chyby starších verzií Programu ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. garantuje konektivitu medzi klientskou a serverovou časťou Programu iba ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
– serverová časť Programu je nainštalovaná na serveri umiestnenom na lokálnej počítačovej sieti
– uvedený server nie je prístupný cez internet
– do Programu je zavedený platný licenčný kľúč distribuovaný inak ako zadarmo a Zmluvný subjekt je jeden zo subjektov uvedených v tomto licenčnom kľúči
– osoby zodpovedné za prevádzku a funkčnosť počítačovej siete zabezpečili v plnej miere funkčnosť a správne nastavenie všetkých prvkov počítačovej siete, vrátane klientských počítačov a servera, na ktorom je spustená serverová časť aplikácie vrátane databázy, pričom prítomnosť softvérových alebo hardvérových nástrojov brániacich vytvoreniu spojenia klientskej časti Programu so serverovou časťou Programu a/alebo s databázou (napr. firewall) na niektorom z uvedených prvkov počítačovej siete je považovaná za chybné nastavenie počítačovej siete.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nie je povinná poskytovať a/alebo vykonávať technickú podporu, zákaznícku podporu, vývoj, servis, ani údržbu Programu, obzvlášť, keď sa jedná o staršie verzie Programu. Spoločnosť MetaApp s. r. o. poskytuje a/alebo vykonáva technickú podporu, zákaznícku podporu, vývoj, servis, alebo údržbu Programu len za predpokladu, že je tak so Zmluvným subjektom písomne dohodnutá, pričom v takomto prípade sa vždy výlučne jedná o technickú podporu, zákaznícku podporu, vývoj, servis, alebo údržbu aktuálnej (poslednej) verzie Programu. Za písomnú dohodu sa v tomto prípade akceptuje aj zavedenie takého platného licenčného kľúča (do Programu), ktorý vo svojej definícii uvádza spomínané služby.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nezaručuje, že Program splní všetky požiadavky Zmluvného subjektu alebo jeho Používateľov.

Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba Programu spôsobená vyššou mocou, nehodou, počítačovými vírusmi, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, alebo na hardvéri, ktorý je v rozpore s technickými požiadavkami uvedenými v dokumentácii.

Za chybu Programu nemožno označiť skutočnosť, že Program v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli výrobcovi známe v okamihu výroby Programu, alebo že nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v okamihu výroby Programu.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov z Programu odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nekontroluje dáta vkladané Zmluvným subjektom alebo jeho používateľmi do Programu a z tohto titulu nezodpovedá za dáta vložené do Programu. Spoločnosť MetaApp s. r. o. nezodpovedá za správnosť týchto dát, za legálnosť týchto dát, ani za to, ak uloženie týchto dát do Programu porušuje práva tretích strán.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nezodpovedá za správnu funkciu Programu v prípade, že je používaný na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou či podstatou bránia korektnému chovaniu Programu, alebo ktoré negatívne ovplyvňujú chovanie Programu.

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nezodpovedá za správnu funkciu Programu v prípade, že je používaný na chybne nakonfigurovanom počítači, či v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.

Záruka sa nevzťahuje na Program bez zavedeného platného licenčného kľúča, ani na Program so zavedeným licenčným kľúčom distribuovaným bezplatne, a to bez ohľadu na to, či je takýto licenčný kľúč distribuovaný ako súčasť Programu (t.j. je už zavedený v Programe pred jeho inštaláciou), alebo či je distribuovaný samostatne (t.j. je nutné zaviesť ho do Programu po inštalácii Programu).

Záruka sa nevzťahuje a za chybu Programu alebo za závadu alebo škodu Programom spôsobenú nemožno považovať prípady, keď Zmluvný subjekt, jeho používateľ alebo tretia strana vykonáva zásahy do databázových štruktúr a/alebo databázových súborov, vrátane prípadu modifikácie dát ukladaných v týchto štruktúrach a/alebo súboroch, (vo všetkých prípadoch) pomocou iných prostriedkov než dodaných ako súčasť Programu.

Vlastník licencie je povinný preveriť Program z hľadiska jeho funkčnosti a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než začne s jeho používaním. Toto platí i pre tie časti Programu, ktoré vlastník licencie obdrží v rámci odstraňovania chýb Programu, v rámci zákazkových úprav Programu, alebo v rámci aktualizácie alebo inovácie Programu.

Na zákazkové úpravy Programu podľa požiadaviek Zmluvného subjektu nevzniká právny nárok. Takéto úpravy podliehajú dodatočnej dohode medzi spoločnosťou MetaApp s. r. o. a Zmluvným subjektom, ktorá musí byť uzatvorená písomnou formou.

VIII.2 Zodpovednosť za škody

Spoločnosť MetaApp s. r. o. nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím Programu na počítači Zmluvného subjektu alebo niektorého z jeho používateľov, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s použitím tohto Programu. SPOLOČNOSŤ MetaApp s. r. o. ANI JEJ DODÁVATELIA ALEBO PREDAJCOVIA NEMAJÚ POVINNOSŤ NAHRADIŤ ZMLUVNÉMU SUBJEKTU, JEHO POUŽÍVATEĽOM ALEBO TRETEJ STRANE AKÉKOĽVEK NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÉ ANI OSOBITNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZISKU ALEBO VÝNOSOV, ODŠKODNENIE ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO STRATU INFORMÁCIÍ O PODNIKANÍ, ODŠKODNENIE ZA STRATU SÚKROMIA, STRATY ÚŽITKU Z AKÉHOKOĽVEK POČÍTAČA ALEBO SOFTVÉRU VRÁTANE TOHTO PROGRAMU, PRERUŠENIE PREVÁDZKY, STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ PEŇAŽNÚ ALEBO NEPEŇAŽNÚ STRATU) VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO SOFTVÉRU (PROGRAMU), KTORÉHO POUŽÍVANIE JE NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY POSKYTOVANÉ, A TO ANI V PRÍPADE, keď uvedené škody vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia Programu vrátane situácie, keď Spoločnosť MetaApp s. r. o. bola označená ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane situácie, keď takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať, A ANI V PRÍPADE, ŽE ZMLUVNÝ SUBJEKT ALEBO JEHO POUŽÍVATEĽ BOL SPOLOČNOSŤOU MetaApp s. r. o. NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÝ, PRIČOM NEBUDE BRANÝ OHĽAD NA PRÍČINY ŠKODY ANI TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ VETY SA UPLATNÍ V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÝM PRÁVOM. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MetaApp s. r. o. ZA ŠKODY SÚVISIACE S PROGRAMOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ ZMLUVNÝ SUBJEKT ZA PROGRAM ALEBO ZA LICENČNÝ KĽÚČ K PROGRAMU SKUTOČNE ZAPLATIL, ALEBO SUMU ZODPOVEDAJÚCU ODPORÚČANEJ PREDAJNEJ CENE PROGRAMU ALEBO LICENČNÉHO KĽÚČA K PROGRAMU PODĽA CENNÍKA SPOLOČNOSTI MetaApp s. r. o. KU DŇU ZÍSKANIA PROGRAMU ALEBO LICENČNÉHO KĽÚČA K PROGRAMU PODĽA TOHO, KTORÁ Z TÝCHTO SÚM BUDE NIŽŠIA. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE PLATÍ, AJ KEĎ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEDÔJDE KU NAPLNENIU ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO NÁROKU.

SPOLOČNOSŤ MetaApp s. r. o. ANI JEJ DODÁVATELIA ALEBO PREDAJCOVIA TAKTIEŽ NEZODPOVEDÁ ZMLUVNÉMU SUBJEKTU, JEHO POUŽÍVATEĽOM ALEBO TRETEJ STRANE ANI ZA ŠKODU, UŠLÝ ZISK, A AKÉKOĽVEK INÉ NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÉ ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY, ktoré:
– vznikli prerušením prevádzky serverovej časti Programu v prípade používania Programu so zavedeným licenčným kľúčom distribuovaným ZADARMO, alebo v prípade Programu, ktorého serverová časť je prevádzkovaná na serveri prístupnom CEZ INTERNET bez ohľadu na to, kto je majiteľom alebo prevádzkovateľom daného servera, a bez ohľadu na to, kto je objednávateľom služieb na danom serveri, pričom pod prerušením prevádzky sa okrem iného chápe aj dočasné obmedzenie možnosti pripojenia (t.j. obmedzenie pripojiteľnosti) na serverovú časť Programu vrátane dočasného úplného výpadku pripojenia alebo pripojiteľnosti na serverovú časť Programu (to znamená, že spoločnosť MetaApp s. r. o. v zmysle tohto ustanovenia NEGARANTUJE KONEKTIVITU v prípade Programu so zavedeným licenčným kľúčom distribuovaným ZADARMO, alebo v prípade Programu, ktorého serverová časť je prevádzkovaná na serveri prístupnom CEZ INTERNET bez ohľadu na eventuality uvedené vyššie) (toto ustanovenie nijakým spôsobom nevplýva na, ani nepozmeňuje, zodpovednosť za škodu, v prípadoch iných, než v tomto ustanovení uvedených, konfigurácií Programu alebo licenčného kľúča, definovanú alebo upravenú v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy),
– boli spôsobené treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Programe alebo chýb v nastaveniach Programu vrátane chýb v nastaveniach používateľských prístupových práv, prenikla do databázy alebo inak získala prístup k dátam Zmluvného subjektu alebo jeho používateľov a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uvedené uložené dáta,
– boli spôsobené treťou osobou, ktorá bez zavinenia Spoločnosti MetaApp s. r. o. získa neoprávnený prístup do Programu, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť Programu alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické, alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo, pričom vyššie uvedené platí aj v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa trestného zákona,
– boli spôsobené prienikom tretej osoby do počitača alebo počítačovej siete, za využitia resp. zneužitia chýb v Programe alebo chýb v nastaveniach Programu vrátane chýb v nastaveniach používateľských prístupových práv, pričom sa nemusí jednať iba o počítač alebo počitačovú sieť, na ktorom bol Program nainštalovaný,
– vznikli uložením nelegálnych alebo nelegálne získaných dát do Programu, alebo dát, ktorých uloženie do Programu porušuje práva tretích strán.

IX. OBCHODNÁ PODPORA

Pokiaľ máte akékoľvek otázky k legálnosti používania Programu, kontaktujte spoločnosť MetaApp s. r. o. na adrese info@metaapp.sk.

X. MODULY TRETÍCH STRÁN

Program pre svoju funkčnosť používa moduly tretích strán. Niektoré z týchto modulov sú moduly z produktovej rady spoločnosti DevExpress. Používaním Programu sa Zmluvný subjekt zaväzuje súhlasiť s licenčnými podmienkami spoločnosti DevExpress, ktoré sú dostupné na adrese http://www.devexpress.com/Support/EULAs/NetComponents.xml, a to v tých častiach, ktoré sa ho týkajú.

XI. VZNIK A UKONČENIE LICENCIE

Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia v zmysle čl. I tejto zmluvy a zaniká odstúpením od zmluvy zo strany jednej zo zmluvných strán.

Zmluva zaniká v prípade porušenia akéhokoľvek bodu tejto zmluvy zo strany Zmluvného subjektu, alebo zo strany niektorého z jeho používateľov. Po zániku zmluvy je Zmluvný subjekt povinný Program odinštalovať zo všetkých svojich počítačov, zničiť alebo iným spôsobom zabezpečiť, aby nebolo možné akýmkoľvek spôsobom používať rozmnoženiny Programu, ktoré sa vzťahujú k licencii udelenej touto zmluvou.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ súd rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné a zmluvné strany doplnia zmluvu novým ustanovením v zmysle jej pôvodného neplatného ustanovenia.